Sådan fungerer folkepension

Folkepension er en månedlig udbetaling, du modtager, når du har nået pensionsalderen.

Hvad er folkepension?

Folkepension er en offentlig udbetaling til dig, der har nået pensionsalderen. Pensionen består af et grundbeløb og pensionstillæg. Grundbeløbet er ens for alle, mens pensionstillægget kan variere afhængigt af, om du er gift, samlever eller enlig. pr. 1. januar 2024, mens indkomst fx fra andre pensionsopsparinger modregnes. Folkepensionen bliver udbetalt bagud hver måned og står på din konto den sidste bankdag i måneden.

Udbetaling Danmark administrerer og udbetaler din folkepension. Du opnår ret til folkepension den 1. i måneden, efter du har nået folkepensionsalderen, og du skal have boet i Danmark i mindst 40 år – fra du fyldte 15 år – for at opnå fuld folkepension.

Hvornår kan du få folkepension?

Du kan først opnå retten til at modtage folkepension den 1. i måneden, efter du har nået folkepensionsalderen. Du kan også først modtage din folkepension, når du har ansøgt om folkepension. Det kan du gøre op til et halvt år inden, du når folkepensionsalderen.

Du skal selv søge om udbetalingen. Det gør du digitalt på borger.dk med dit NemID eller MitID. Du kan også ansøge om folkepension på Borgerservice.

Udbetaling af folkepension

Folkepensionen udbetales månedsvis bagud og bliver udbetalt til din konto den sidste bankdag i måneden. Det betyder, at hvis du fx fylder 67 d. 2. september, vil du få den første udbetaling d. 31. oktober.

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg, hvor begge dele er skattepligtige. Dit beløb afhænger af, om du fx er enlig, samlevende, gift eller har en indtægt ud over din folkepension.

I 2023 er grundbeløb og pensionstillæg for en enlig folkepensionist 14.439 kr. pr. måned, og et samlevende eller gift par får hver 10.657 kr. pr. måned. Begge tal gælder for folkepensionister, som ikke har indtægt ved siden af folkepensionen.

Overgang fra efterløn til folkepension

Hvis du får efterløn, vil du få den sidste udbetaling i den måned, hvor du når din folkepensionsalder.

Vil du vente med folkepensionen?

Du kan vælge at udskyde din folkepension i stedet for at begynde på udbetalingen, straks du når folkepensionsalderen.

Hvis du udskyder din folkepension, optjener du en venteprocent. Det betyder, at du får udbetalt mere, når du vælger at få folkepensionen udbetalt på et senere tidspunkt. 

Jo længere tid, du udskyder din folkepension, desto mere får du udbetalt i folkepension.

Arbejd længere og få en seniorpræmie

Er du født 1. januar 1954 eller senere og fortsætter med at arbejde, efter at du har nået folkepensionsalderen, kan du have ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb. Du har mulighed for at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie afhængigt af, hvor længe du fortsætter med at arbejde.

Sådan søger du folkepension

Du skal selv søge om folkepensionen – også hvis du vil udsætte udbetalingen.

Du kan søge på to måder:

  1. Digitalt på

  2. Ved fremmøde på Borgerservice

Tips til ansøgningen om folkepension om folkepension

Når du søger om folkepension, skal du have en del oplysninger klar om dig selv og din evt. ægtefælle/samlever, så Udbetaling Danmark kan beregne din folkepension og folkepensionstillæg.

Det drejer sig om fremtidige indtægter som løn, renter, aktieafkast og pensioner. Få et overblik over alle dine pensioner på 

Når ansøgningen er sendt

  • Ret din forskudsopgørelse, så indtægten er rigtig
  • Tjek, at du kun anvender dit hovedkort fra SKAT ét sted
  • Når du sætter din pension hos os i gang, skal du vælge dit bikort til udbetalingen. Ellers benytter du dit fradrag flere gange og risikerer at få en efterskat.